Cung Cấp Hệ Thống Phần Mềm Quản Trị

Phần mềm Bảo hành điện tử

Là một hệ thống phần mềm sử dụng công nghệ để quản lý quá trình bảo hành sản phẩm (phần mềm bảo hành điện tử, tem bảo hành điện tử, App bảo hành).

Phần mềm Tích điểm đổi quà

Là một hệ thống phần mềm giúp doanh nghiệp cấu hình số điểm, quà tặng, quản lý đổi quà, tin nhắn trả về,v.v. theo từng nhóm sản phẩm

Phần mềm Truy xuất thông tin

Giúp doanh nghiệp cấu hình thông tin liên quan đến sản phẩm: tên sản phẩm, thời hạn sử dụng, doanh nghiệp sản xuất,v.v. theo từng sản phẩm.